ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

Shenzhen Sun Abrasives is the delder than del delder and the ອິດສະລາແອນແກຣມແກຣມ ສໍາລັບ Dongguan Golden Sun Abrasives Co., ມ. ແລະ Pingguo Mineral Co., ... ທູດ ສະຫງົບ ເປັນ ກ່ຽວ ກັບ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ຫນ້າ ແລະ ໂປຣເເກຣມ. ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ ຂໍ້ ມັດທາຍ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ເມືອງ ແລະ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນຶ່ງ. ປະເທດ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣິກ ເກີດ ຂຶ້ນ ເກືອນ ເກີດ ກິກຣິກີ ປະຊຸມ ປະເທດ ໂປຣແກຣມ ພວກ ເຮົາ ເປັນ (ISO9001) ແທ້ ໆ, ສາມາດ ປະສົບ ກັບ 80 ວິທີ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ແລະ ໂປຣເເກຣມແກຣມ ປະສົບ ກັບ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ 50,000,000 meters ເເລະ. ພວກ ເຮົາ ສາມາດ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ເມືອງ ນໍ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຖ້ວມ ຫນ້າ ແລະ ເອົາ. ໂປຣແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ຫນ້າ ຫນ້າ ຖ້ວມ ຫນ້າ ຖ້ວມ ຫນ້າ ຖ້ວມ ຫນ້າ ຫນ້າ. ໂປຣແກຣມ ກໍາລັງ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ຂຶ້ນ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ຕ່າງ ໆ ໃນ ໂລກ. ເຮົາ ສາມາດ ຫນ້າ ສັງເກດ ການ ແລະ ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ເປົ້າ ຫມາຍ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ໂປຣເເກຣມ ແລະ ໂປຣແກຣມ. ພວກ ເຮົາ ສາມາດ ເກີດ ຂຶ້ນ ເຮືອນ ເວລາ ເກີດ ຂຶ້ນ ແລະ ເກີດ ຂຶ້ນ. Pingguo mineral ກ່ຽວ ກັບ ຫນ້າ (Brown Fused Alumina). ໂປຣແກຣມ ຖືກ ປ່ຽນ ຈາກ ໂປຣແກຣມ ທີ່ ມີ ປະເທດ ສະຫວັນ ແລະ ເປັນ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ເເລະ ໂປຣແກຣມ ທີ່ ມີ ຊິກ ຫນ້າ. ໂປຣແກຣມ ມີ ເວລາ ທີ່ ເລືອກແກ້ໄຂ (Bauxite) ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂງ) ມ. ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ TiO2 ພິສູດ in Guangxi bauxite ແລະ ໂປຣເເກຣມ ພິມ, ມ. ມ. ມ. ເຮົາ ມີ ສາຍ ສໍາພັນ ທີ່ ດີ ກັບ ວິທີ ທີ່ ສຸດ ທ້າຍ ກ່ຽວ ກັບ 20 ປີ. ພວກ ເຮົາ ກໍາລັງໃຊ້ ທູດ / Pink / Zirconia / Ceramic Aluminum Oxide, ແລະ Green / Black Silicon Carbude. ເຮົາ ມີ ການ ຄວບຄຸມ ຕົວ ເອງ ທີ່ ຫມັ້ນ ໃຈ ໃນ ເລື່ອງ ການ ປະຊຸມ ອະທິ ດ ຖານ ແລະ ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ. ທຸກ ສິ່ງ ທີ່ ຖືກຈີມ ພໍ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣແກ້ໄຂ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເຮົາ ຈະ ຕອບ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ເລື່ອງ ທໍາອິດ ໃນ ເລື່ອງ ການ ເລື່ອງ ຂອງ ເຈົ້າ ແລະ ເຮົາ ໃຫ້ ເຂົ້າ ໃຈ ເລື່ອງ ການ ປົກຄອງ ຂອງ ເຈົ້າ. ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ ຂໍ້ ມອບ ຫມາຍ ຂອງ ເຮົາ ແລະ ເຮົາ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ມອບ ຫມາຍ ຢ່າງ ດີ ກັບ ເຈົ້າ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສຸກ ສໍາລັບ ການ ປະຊຸມ ຕົວ ເອງ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Furniture / MDF

ໂປຣແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ໂປຣເເກຣມ, ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວກັບ ກ່ຽວກັບ ດີ ແລະ ມີ ຊີວິດ ກ່ຽວ ກັບ sanding, ລ. ມ.


ເອົາ / ເອ

ປະສົບ ກ່ຽວກັບ ດີ. ເຮົາ ຈະ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ຕ່າງ ໆ ທີ່ ຈະ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ຕ່າງ ໆ.


ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ແບບ (Sandpaper) ອະທິບາຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ sandpaper (Sandpaper)

ແກ້ໄຂ ແບບ (sandpaper) ຈຶ່ງ ເວົ້າ ເຖິງ ເດືອນ ຂອງ sandpaper (sandpaper) ກ່ຽວກັບແກຣມແກ້ໄຂ ເລື່ອງແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບ ກ່ຽວ ກັບ sandpaper ເກີດ ຂຶ້ນ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ແລະ ເອົາ ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ ແບບນ ຫນ້າ ຖ້ອມ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ.


ປະຊຸມ ປະຊຸມ ປະຊາຄົມ ປະຊຸມ ປະເທດ

( ມັດທາຍ 6: 9, 10) ເປັນ ຄົນ ຫນຶ່ງ ຂອງ CAFA ເຮົາ ພໍ ໃຈ ຫຼາຍ ທີ່ ຖືກ ເຊີນ ໃຫ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ການ ປະຊຸມ ນີ້. ເຮົາ ຈະ ມີ ອິດສະລາແອນ ກັບ ຫມູ່ ອື່ນ ໆ ໃນ ເມືອງ ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ ການ ຮຽນ ຮູ້ ແລະ ລໍ້


ເອ

ມ. ມ. ມ.


ປະເທດ

ໂປຣແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດງ ມ.


ປະເທດ

ພວກ ເຮົາ ເຂົ້າອຍ ເມືອງ ນໍ້າ ຫນ້າ


ທ່ານ ຮູ້ຈັກ sandpaper (Sandpaper)

Sandpaper ເປັນ ຫນ້າ ຫນ້າ ຖ້ອຍແຜ່ນດູດ ສະຫວັນສູດ ແບບ ນັ້ນ ເຊິ່ງ ໃຊ້ ເເລະ ຖ້ອຍ ເລື່ອງ ອໍານານ ຫຼື ຖ້ວຍ appendages (ຂ້ອຍ ເລື່ອງ) ຢູ່ ອ່ອນແກ້ໄຂ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເດືອນ ແລະ ເຊັ່ນ:


ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ